Benvida

Benvido/a a webEIEL, o portal da Deputación da Coruña adicado a servir contidos relativos á realidade xeográfica da provincia, a sua computación, análisis, estudo e representación cartográfica, así como a outros temas relacionados có territorio provincial.

Os contidos deste sitio web están actualizados coa información proporcionada polos concellos da provincia a 31/12/2017.

imagenMapa
Mapas

Ferramentas de visualización cartográfica dos datos da BDT-EIEL
Mapa Sintético
Mapa Temático

imagenOtros
Informacion

Utilidades de visualización e consulta da Ficha Municipal e os datos alfanuméricos da BDT-EIEL
Ficha personalizada
Buscador

imagenOtros
Otros

Contidos complementarios de webEIEL
Google Earth
gisEIEL
Nodo ideAC

Presentación

Desde 1986, a Deputación de A Coruña ven cumplimentando a Enquisa sobre Infraestructura e Equipamentos Locais (EIEL), creada en 1985 polo entón denominado Ministerio de Administración Territorial (posteriormente Ministerio de Administraciones Públicas e hoxe en día denominado Ministerio de Política Territorial) có objectivo de recompilar a información referente aos servizos de competencia, propia ou compartida, das administracións locais a fin de que servira como base cara á regulación da cooperación económica do Estado ás corporacións locais.

O dicho objectivo inicial foi ampliándose có paso do tiempo debido ás novas posibilidades de uso dos datos a partires da sua dixitalización e tratamento mediante tecnoloxías da información xeográfica (TIX), convertindo a EIEL nunha excelente ferramenta base para a xestión e o coñecemento do territorio.

O xeoportal webEIEL é polo tanto o contenedor común e escaparate público da denominada Plataforma eielAC, conxunto de actuacións e ferramentas desenvolvidas pola Deputación da Coruña para o tratamento, explotación e difusión pública do coñecemento sobre o territorio provincial derivado dos datos almacenados na Base de Datos Territoriais da EIEL (BDT-EIEL).

 

Búsquedas xeográficas

En WebEIEL existen dúas formas de realizar as búsquedas xeográficas

Búsquedas informativas

Hai dous métodos para acceder á información da BDT-EIEL

Axudas
Para navegar ao longo de webEIEL, poderá utilizar as ligazóns situadas baixo esta sección ou as opcións do menú situado á esquerda da sua pantalla, que aparece dividido en dúas seccións:
  • As opcións sobre fondo azul refirense a datos e servizos directamente relacionados coa visualización e búsqueda de información xeográfica dixital da provincia da Coruña e os seus municipios

  • As opcións sobre fondo gris refirense a servizos e información complementarios

Para maior detalle no canto aos contidos e uso das ferramentas de webEIEL, pode cosultar o Manual de Axuda