gisEIEL - Funcionalidades. Xeración de mapas e informes
gisEIEL inclue subsistemas para a xeración de cartografía e informes, en formato PDF. Entre as ferramentas de xeración de mapas e informes de gisEIEL, destacamos as seguintes:
  • Módulo de impresión: A ferramenta de impresión de gisEIEL permite xerar mapas con a vista actual, mapas de municipios e nucleos e series cartográficas de municipios e núcleos que permiten representar un area xeográfica a calquera escala. Os mapas xerados por o módulo de impresión van enmarcados nun caxetín que inclue aa lexenda, título, escala e outra información adicional sobre o mapa.
  • Módulo de xeración de informes: Proporciona ó usuario un asistente para xerar informes alfanuméricos sobre as taboas da BDT-EIEL.
  • Módulo de xeración de Fichas Municipais: Proporcionan ó usuario ferramentas para a xeración das Fichas Municipais. As Fichas Municipais, diseñadas por os equipos de traballo da Universidade de A Coruña que participan na realización da EIEL de A Coruña, son uns informes de nivel municipal que conteñen gran cantidade de índices e indicadores que reflexan o estado actual de cada municipio respecto as dotacións de servicios, infraestructuras e equipamientos.
generacion informes