gisEIEL - Introdución
Descripción do proxecto

gisEIEL é a aplicación SIX de gestión que utiliza o personal técnico da Diputación de A Coruña e dos municipios da provincia para explotar e manter os datos da Enquisa de Infraestructuras e Equipamientos Locais (EIEL). Esta aplicación foi desarrollada por o Laboratorio de Bases de Datos da Universidade de A Coruña en convenio con a Diputación Provincial de A Coruña e proporciona todas as funcionalidades necesarias para o análisis, a xestión (inserción, modificación e borrado) e a validación dos datos da Base de Datos Territorial da EIEL (BDT-EIEL). Ademáis, gisEIELpermite tamén a impresión de cartografía e informes.

gisEIEL é unha aplicación de escritorio desarrollada sobre gvSIG 1.0 que permite a edición de información xeográfica e alfanumérica correspondiente á EIEL. O seu espacio de traballo se organiza mediante vistas ou ventanas de mapas dende as que se poden visualizar e editar as entidades correspondentes ás diferentes capas que conforman a base de datos territorial da EIEL. Cada vista ou ventana de mapa dispón de ferramentas que facilitan ó usuario a visualización, localización e edición de entidades.

Ademáis, a aplicación proporciona formularios específicos para cada capa de información xeográfica os cales permiten mostrar de forma clara e estructurada a información das entidades xeográficas da capa e axilizan as operacións de inserción e edición da información alfanumérica asociada a estas entidades xeográficas.

gisEIEL tamén proporciona ó usuario formularios para consultar e editar toda a restante información alfanumérica almacenada na BDT-EIEL. Entre esta información podemos encontrar: entidades non xeográficas, asociacións de servicio entre equipamientos e núcleos, usos de entidades, etc.

Coordinación do proxecto

O desenvolvemento de gisEIEL coordinase mediante as seguintes ferramentas de traballo colaborativo:

 

logo_es