Home

Aviso legal

A información contida nesta web é propiedade da Deputación Provincial da Coruña (e está protexida por copyright). Poderá ser empregada libremente para todo tipo de traballos sempre que se respecten as seguintes condicións:

  1. Deberáse comunicar a esta Deputación Provincial a intención de facer uso da información contida na web da Enquisa sobre Infraestrutura e Equipamentos Locais (webEIEL) ou extraída da Infraestructura de Datos Espaciáis da Provincia de A Coruña (ideAC).
  2. Nos documentos que se xeren, facer constar expresamente a fonte da que procede a información empregada (webEIEL - Deputación Provincial da Coruña ou ideAC - Diputación Provincial da Coruña), e
  3. Remitir a esta Deputación Provincial unha copia de cada un dos documentos que integren os citados traballos, ao fin de que a investigación realizada poida reverter para un mellor coñecemento da provincia por tódolos usuarios da webEIEL e a ideAC

A comunicación indicada en (1) deberá ser remitido á seguinte dirección postal:

Ilmo. Sr. presidente
Deputación Provincial da Coruña
(Servicio de Asistencia Técnica a Municipios)
Avda. Alférez Provisional 2
15 006 - A Coruña (España.UE)

O incumprimento destas restricións de uso poderá ser perseguido mediante as accións legais pertinentes.

A reutilización dos datos da EIEL da provincia de A Coruña e do ideAC supón a aceptación explícita das presentes normas.